کارگاههای آموزشی

کاربرد عملکرد فناوری های حسی نوین: ماشین چشایی و بویایی

محتوای بخش تئوری
 • مقدمه‌ای بر فناوری‌های حسی نوین
 • معرفی سامانه‌های زبان الکترونیک و بینی الکترونیک
 • آشنایی با اساس کار سامانه‌ها
 • معرفی زمینه‌های کاربرد و عملکرد سامانه‌ها
محتوای بخش عملی
 • آشنایی با قسمت‌های مختلف سامانه زبان الکترونیک و بینی الکترونیک
 • چگونگی انجام آنالیز کمی و کیفی
 • آشنایی با نرم‌افزارهای کاربردی در پردازش و تحلیل سیگنال در سامانه

مدت کارگاه:
چهار ساعت (دو ساعت تئوری- دو ساعت عملی)

مدرس
دکتر کبری حیدربیگی، استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

گرمانگاری

مقدمه و کلیات
 • مقدمه
 • تاریخچه گرمانگاری
 • اصول گرمانگاری
 • گسیلندگی
 • دوربین های گرمانگاری
 • تصویر حرارتی
 • مزایای گرمانگاری
 • روش های گرمانگاری
کاربرد گرمانگاری در کشاورزی
 • ماشین ها و تجهیزات
 • دامپروری
 • آبیاری
 • زراعت و باغبانی
 • فناوری پس از برداشت

مدت کارگاه
دو ساعت

مدرس
دکتر کامران خیرعلی پور، استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

آنالیز تصاویر ماهواره ای با نرم افزار ENVI

 • تصاویر ماهواره ای و ویژگی های آنها
 • دستورات نرم افزاری و کدنویسی
 • آشنایی با محیط نرم افزار ENVI
 • استخراج اطلاعات آماری از تصاویر ماهواره ای
 • تصحیحات رادیومتریکی، هندسی و اتمسفری
 • روش های پیش پردازش داده های ماهواره ای
 • تبدیلات تصاویر ماهواره ای

مدت کارگاه
چهار ساعت (آموزش نرم افزار)

مدرس
دکتر حسنا محمدی منور، استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

طراحی آزمایش و بهینه سازی به روش سطح پاسخ (RSM) با استفاده از نرم افزارهای Design Expert و Minitab

 • لزوم و هدف طراحی آزمایش
 • معرفی خطوط راهنما برای طراحی یک آزمایش
 • معرفی روش سطح پاسخ
 • انجام بهینه سازی به روش سطح پاسخ(RSM) با استفاده از نرم افزارهای Design Expert و Minitab با ارائه مثالی کاربردی

مدت کارگاه
سه ساعت (آموزش نرم افزار)

مدرس
دکتر اصغر سیف، استادیار گروه آمار دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا همدان

تحلیل خوشه ای با استفاده از نرم افزار SPSS

 • مبانی خوشه بندی
 • آشنایی با انواع روشهای خوشه بندی
 • تحلیل خوشه بندی سلسله مراتبی
 • انجام خوشه بندی سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار SPSS با ارائه مثالی کاربردی

مدت کارگاه
سه ساعت (آموزش نرم افزار)

مدرس
دکتر اصغر سیف، استادیار گروه آمار دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا همدان

اصول طراحی راکتورها و بیوراکتورها

 • انواع راکتورها
 • سینتیک واکنشهای شیمیایی
 • اصول بنیادی موازنه جرم
 • اصول بنیادی موازنه انرژی
 • رقابت و گزینش پذیری در واکنشهای شیمیایی
 • طراحی بیوراکتورها
 • آثار غیر ایده آلی در راکتورها

مدرس
دکتر بیژن مدی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان