ارکان کنگره

دکتر ابراهیم احمدی

دبیر علمی
 

دکتر حسین حاجی آقا علیزاده

دبیر اجرایی