اعضای کمیته علمی

ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه محل خدمت سمت
1 دکتر ابراهیم احمدی دانشگاه بوعلی سینا دبیر علمی کنگره
2 دکتر حسین حاجی آقاعلیزاده دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته علمی
3 دکتر داریوش صفرزاده دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته علمی
4 دکتر رضا امیری چایجان دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته علمی
5 دکتر جعفر امیری پریان دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته علمی
6 دکتر مجتبی جابری معز دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته علمی
7 دکتر حسنا محمدی منور دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته علمی
8 دکتر حسین باقرپور دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته علمی
9 دکتر مجید رسولی دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته علمی
10 دکتر فخرالدین صالحی دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته علمی
11 دکتر عباس همت دانشگاه صنعتی اصفهان عضو کمیته علمی
12 دکتر شاهین رفیعی دانشگاه تهران عضو کمیته علمی
13 دکتر حمید رضا قاسم زاده دانشگاه تبریز عضو کمیته علمی
14 دکتر محمد صادق خوش تقاضا دانشگاه تربیت مدرس عضو کمیته علمی
15 دکتر داریوش زارع دانشگاه شیراز عضو کمیته علمی