اعضای کمیته اجرایی

ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه محل خدمت سمت
1 دکتر حسین حاجی آقاعلیزاده دانشگاه بوعلی سینا دبیر اجرایی کنگره
2 دکتر ابراهیم احمدی دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته اجرایی
3 دکتر مجتبی جابری معز دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته اجرایی
4 دکتر مجید رسولی دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته اجرایی
5 دکتر حسین باقرپور دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته اجرایی
6 دکتر حسنا محمدی منور دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته اجرایی
7 دکتر جعفر امیری پریان دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته اجرایی
8 دکتر فخرالدین صالحی دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته اجرایی
9 دکتر داریوش صفرزاده دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته اجرایی
10 دکتر رضا امیری چایجان دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته اجرایی