سخنرانان کلیدی

تعدادی از اساتید بنام و برجسته ی رشته های مهندسی مکانیک بیوسیستم و صنایع غذایی که در ایام برگزاری کنگره حضور داشته و به سخنرانی و ارائه مقالات می پردازند :

دکتر سعید مینایی (دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر برات قبادیان (دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر حمید رضا قاسم زاده (دانشگاه تبریز)
دکتر عباس همت (دانشگاه صنعتی اصفهان)
دکتر زهرا امام جمعه (دانشگاه تهران)
دکتر محمد علی رضوی (دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر یوسف عباسپور (دانشگاه محقق اردبیلی)
دکتر محمد امین آسودار (دانشگاه رامین خوزستان)
دکتر محمد جواد شیخ داوودی (دانشگاه شهید چمران اهواز)
دکتر محمد حسین عباسپور فرد (دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر احمد غضنفری (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
دکتر شاهین رفیعی (دانشگاه تهران)
دکتر علی جعفری (دانشگاه تهران)
 دکتر محمد حسین کیان مهر (دانشگاه تهران) 
 دکتر داریوش زارع (دانشگاه شیراز)