تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری کنگره
12 الی 14 شهریور 1397
مهلت ارسال مقالات
31 تیر 1397
مهلت ثبت نام بدون تاخیر