هزینه‌های ثبت نام

  دانشجو عضو هیات علمی و آزاد
ثبت نام با تاخیر مشمول 30 درصد افزایش خواهد شد.
هزینه ثبت نام بدون تاخیر 2000000 ریال 3500000 ریال
هزینه ثبت نام با تاخیر 2600000 ریال 4550000 ریال
تعداد مقاله قابل ارسال توسط هر شخص محدودیتی ندارد.
هزینه ارسال بیش از یک مقاله 500000 ریال به ازای هر مقاله است.